Szkoła Języków Obcych | Szkoła językowa Węgrów
covid zalecenia sjo

Covid-19 – zalecenia

W związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021 oraz trwającymi obostrzeniami w związku z pandemią koronawirusa, na terenie SJO w Węgrowie oraz Sokołowie Podlaskim obowiązują specjalne procedury zapobiegawcze.

Zalecenia podczas epidemii SARS-COV-2 – skrót

  1. Trzymamy dystans minimum 1,5 m od innych osób
  2. Uczniowie przynoszą swoje przybory i podręczniki – nie pożyczamy ich innym osobom
  3. Nie przynosimy zbędnych przedmiotów na zajęcia
  4. Uczniowie (i/lub ich rodzice) z objawami infekcji pozostają w domach
  5. Myjemy ręce oraz wietrzymy sale i korytarze minimum raz na 1h

Zachęcamy do przestrzegania procedur bezpieczeństwa oraz dbanie o zdrowie swoje i innych.  Poniżej szczegółowe zalecenia dla uczniów oraz nauczycieli i personelu SJO, które obowiązują do odwołania na terenie szkół SJO w Węgrowie i Sokołowie Podlaskim.

Procedury bezpieczeństwa na terenie Szkoły Języków Obcych w związku z zagrożeniem koronawirusem (SARS-COV-2)

1. Pobyt dzieci na terenie szkoły

–  Limit dopuszczalnych miejsc dla każdej sali określa się dla każdej sali oddzielnie z uwzględnieniem mebli oraz innych powierzchni niedostępnych do zajęć.

–  Z sali, w której przebywają grupy uczniów należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki, książki lub gazetki). Wykorzystywane przybory i zabawki należy dokładnie czyścić i dezynfekować.

–  Uczeń posiada własne przybory i podręczniki.

–  Dzieci nie mogą przynosić do szkoły zabawek ani żadnych innych zbędnych przedmiotów.

–  Każdy nauczyciel zobowiązany jest do przypominania dzieciom zasad w sprawie podstawowych środków ochrony oraz higieny.

–  Nauczyciele zobowiązani są do wietrzenia sali raz na godzinę, jeżeli pozwalają na to zewnętrzne warunki pogodowe. A jeśli to możliwe, to częściej, także w czasie zajęć.

–  Nauczyciel może nie przyjąć do szkoły dziecka, u którego widać wyraźne objawy infekcji, takie jak:  objawy przeziębieniowe, kaszel, duszności i kłopoty z oddychaniem, bóle mięśni i ogólne zmęczenie.

 

2. Rodzice na terenie szkoły

–  Rodzice oraz opiekunowie ograniczają przebywanie na terenie szkoły. Należy utrzymywać tzw. dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły, innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m. Należy przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

–  Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania do szkoły tylko zdrowe dzieci, bez objawów chorobowych.

–  Dziecko należy przyprowadzić do szkoły na wyznaczoną godzinę tuż przed rozpoczęciem zajęć.

–  Rodzice zobowiązani są do zabrania dziecka, jeśli nauczyciel zaobserwuje wyraźne objawy infekcji.

–  Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych zabronione jest przyprowadzanie dziecka do szkoły.

–  Do szkoły mogą być przyprowadzane/odprowadzane dzieci wyłącznie przez osoby zdrowe.

 

3. Pracownicy szkoły (nauczyciele oraz administracja i obsługa)

–  Do pracy mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

–  Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest do częstego mycia rąk mydłem i ciepłą wodą, stosowania odpowiednio zasad ochrony podczas kaszlu i kichania, unikaniu dotykania oczu, nosa oraz ust.

–  Pracownicy obsługi mają obowiązek stałego monitorowania dostępu dzieci do mydła i niezwłocznego uzupełnienia środka.

–  Wszyscy pracownicy zobowiązani są do zachowywania dystansu społecznego na terenie szkoły wynoszącego minimum 1,5 m

–  Pracownicy wchodzący do szkoły zobowiązani są do dezynfekcji rąk przy wejściu do lokalu. Dyrektor zapewni środki umożliwiające skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk przy wejściu do lokalu.

–  Dyrektor zaopatruje pracowników szkoły w środki ochrony osobistej (jednorazowe rękawiczki, maseczki na nos i usta, ewentualnie przyłbice)

–  Pracownicy obsługi zgodnie ze swoim zakresem obowiązków utrzymują czystość na terenie szkoły ze szczególnym uwzględnieniem ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, klawiatury, włączników, powierzchni płaskich, w tym blatów w salach .

 

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 7 września 2020 r.

5.  Zarządzenie obowiązuje do odwołania.

 

 

 

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia  zachorowania na (SARS- COV-2)

 1. Postępowanie w przypadku podejrzenia zachorowania na koronawirusa u dziecka :

 –  Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby nauczyciel odizolowuje je w odrębnym pomieszczeniu lub innym wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 1,5 m odległości od innych osób. Do czasu opuszczenia szkoły dziecko będzie przebywało w wyznaczonym izolowanym miejscu pod opieką pracownika szkoły.

–  Nauczyciele lub pracownicy administracji  informują dyrektora szkoły o podejrzeniu zachorowania u dziecka.

–  pracownik szkoły (dyrektor, pracownik administracji) zawiadamia niezwłocznie rodziców o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania dziecka z ze szkoły.

–  Obszar, po którym poruszało się dziecko, u którego zaobserwowano objawy wskazujące na zarażenie koronawirusem zostaje gruntowanie wysprzątany oraz zdezynfekowany.

– Po otrzymaniu informacji z powiatowej stacji sanitarno – epidemiologicznej o podejrzeniu u dziecka zachorowania na koronawirusa szkoła informuje pozostałych rodziców i do czasu zapewnienia bezpieczeństwa wstrzymuje zajęcia stacjonarne w danej grupie lub szkole.

 

2. Postępowanie w przypadku podejrzenia zachorowania na koronawirusa u pracownika:

– W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby, lub kontaktu z osobą chorą albo podejrzaną o zachorowanie na koronawirusa, pracownicy nie przychodzą do pracy, pozostają w domu i kontaktują się z właściwą powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną.

–  Pracownicy niezwłocznie informują dyrektora o podejrzeniu zakażenia pracownika koronawirusem (SARS-CoV-2).

–  W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u pracownika będącego w pracy, pracownik do czasu opuszczenia placówki zostaje odsunięty od pracy i zobowiązany jest do przebywania w wyznaczonym izolowanym miejscu z zapewnieniem minimum 1,5m odległości od innych osób;

– dyrektor lub pracownik administracji informuje słuchaczy i rodziców o sytuacji i do czasu zapewnienia bezpieczeństwa w placówce (zgodnie z wytycznymi uzyskanymi od stacji sanitarno-epidemiologicznej) podejmuje odpowiednie działania.

–  Obszar, po którym poruszał się pracownik, u którego zaobserwowano objawy wskazujące na zarażenie koronawirusem zostaje gruntowanie wysprzątany oraz zdezynfekowany.

 

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 7 września 2020 r.

4. Zarządzenie obowiązuje do odwołania.

 

 

Właściwa stacja sanitarno-epidemiologiczna dla szkoły to:

PSSE  w Sokołowie Podlaskim ul. Oleksiaka Wichury 3 , 08-300 Sokołów Podlaski
Tel. (25) 506 -50 -10
Tel. alarmowy: 513- 841- 973

 

PSSE w Węgrowie ul. St. Kard.  Wyszyńskiego 3, 07-100 Węgrów
Tel. (25) 792 -42- 51
       (25)  792-42- 27
Tel. alarmowy: 577- 100- 876