Szkoła Języków Obcych | Szkoła językowa Węgrów

Regulamin SJO

Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w zajęciach
w Szkole Językowej SJO:

§1 Warunki uczestnictwa w zajęciach

1. W zajęciach w Szkole Językowej SJO może uczestniczyć Słuchacz, który:

a) zapoznał się z niniejszym regulaminem ( w przypadku uczniów
niepełnoletnich obowiązek zapoznania się z regulaminem dotyczy
rodziców/opiekunów prawnych ucznia),
b) stosuje się do zasad regulaminu,
c) bierze systematycznie udział w zajęciach,
d) nie zalega z regulowaniem należności.

2. Nowi Słuchacze są przydzielani do poszczególnych grup językowych wg kategorii
wiekowych, a także stopnia opanowania języka.
3. Każdy nowy Słuchacz przystępujący do zajęć na wyższym stopniu
zaawansowania niż początkujący zobowiązany jest do napisania nieodpłatnego
testu kwalifikacyjnego, odbycia rozmowy w języku obcym z lektorem lub
uczestnictwa w próbnych zajęciach , na podstawie których oceniony jest stopień
zaawansowania językowego.
4. O ewentualnej zmianie przydzielonej grupy każdorazowo decyduje nauczyciel w
porozumieniu z kierownictwem SJO.
5. W przypadku wolnych miejsc w grupach istnieje możliwość dołączenia do
trwających już zajęć w trakcie trwania kursu. Słuchacz dokonuje opłaty
wyłącznie za ilość zajęć, która pozostała do zakończenia miesiąca.
6. Szkoła prowadzi zapisy przez cały rok szkolny.
7. W przypadku, gdy liczba uczestników w grupie zmniejszy się w trakcie trwania
kursu, szkoła może zaproponować zajęcia w innej grupie na tym samym
poziomie i w tej samej kategorii wiekowej, inne dni i godziny zajęć, inną kwotę
za zajęcia.

§2 Prawa i obowiązki Słuchacza

1. Zapisanie się do Szkoły Językowej SJO jest równoznaczne z udostępnieniem
danych osobowych na potrzeby kontaktu ze Słuchaczem( nr telefonu, adres
oraz e-mail).
2. Słuchacz ma prawo do uzyskania informacji na temat postępów w nauce, w tym
otrzymania Certyfikatu potwierdzającego ukończenie kursu na danym
poziomie.
3. Słuchacz ma obowiązek pisania okresowych testów sprawdzających wiedzę, jak
również quizów i testów z bieżącego materiału.
4. Słuchacz, który dołącza do grupy w trakcie trwania kursu zobowiązuje się do
nabycia podręczników wskazanych przez nauczyciela i obowiązujących na
danym kursie. Może to zrobić we własnym zakresie lub za pośrednictwem
sekretariatu SJO.
5. Słuchacz ma prawo do rezygnacji z kursu po uregulowaniu wszystkich
zobowiązań finansowych wobec Szkoły Językowej SJO i po uprzednim
poinformowaniu o rezygnacji w zajęciach z minimum miesięcznym
wyprzedzeniem.
6. Słuchacz ma obowiązek przestrzegania przepisów BHP w czasie przebywania na
terenie siedziby SJO oraz w innych miejscach, w których odbywają się
organizowane przez szkołę zajęcia.
7. Słuchacz ponosi materialną odpowiedzialność za dokonane szkody i zniszczenia
mienia SJO oraz mienia innych uczestników zajęć.
8. Słuchacz ma obowiązek zgłosić wcześniej swoją nieobecność na zajęciach
telefonicznie lub sms-em, min 24h przed planowanym terminem zajęć, z
wyjątkiem nagłych sytuacji losowych.
9. Pojedyncze nieobecności na zajęciach nie stanowią podstawy do zwrotu opłaty,
w przypadku długotrwałej nieobecności kwota naliczana jest indywidualnie.
10. Warunkiem kontynuacji nauki na kursie o wyższym poziomie zaawansowania
jest zaliczenie stopnia niższego z wynikiem pozytywnym.
11. Słuchacz ma prawo do zgłaszania swoich uwag na temat jakości świadczonych
usług przez szkołę w formie pisemnej i podczas rozmowy z uprawnionym
przedstawicielem szkoły.

§3 Prawa i obowiązki Szkoły Językowej SJO

1. SJO zapewnia Słuchaczom naukę w grupach od 2 do 12 osób oraz indywidualnie
zgodnie z cennikiem dostępnym w sekretariacie szkoły.
2. W przypadku gdy w trakcie trwania kursu ilość osób w grupie zmieni się, Szkoła
Językowa SJO zastrzega sobie prawo do zmiany opłaty za kurs dla pozostałych
członków grupy, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
3. SJO ma obowiązek poinformować Słuchaczy o dokładnej liczbie godzin zajęć w
roku szkolnym oraz zobowiązuje się prowadzić rzetelny wykaz odbytych zajęć
wraz z listami obecności Słuchaczy.
4. SJO ma obowiązek wystawienia rachunku dla podmiotów zwolnionych z VAT
zgodnie z dokonaną wpłatą.
5. W przypadku odwołania zajęć Szkoła Językowa SJO ma obowiązek zapewnienia
zastępstwa lub ustalenia innego terminu zajęć wraz ze Słuchaczami.
6. W przypadku niezgłoszonej wcześniej nieobecności, dłuższej niż 2 spotkania pod
rząd, SJO zobowiązuje się do poinformowania o tym fakcie rodziców/opiekunów
prawnych uczniów niepełnoletnich i maturzystów uczestniczących w kursach
przygotowujących do egzaminu.
7. SJO zobowiązuje się do informowania Słuchaczy o ewentualnym odwołaniu
zajęć oraz do przekazania innych ważnych informacji telefonicznie lub przez e-
mail wskazane przez kursanta w umowie. W wyjątkowych przypadkach SJO
zastrzega sobie prawo odwołania zajęć w trybie natychmiastowym. W takim
przypadku zajęcia zostaną zrealizowane w ustalonym ze słuchaczami terminie.
8. SJO zapewnia Słuchaczom w ramach uczestnictwa w zajęciach dodatkowe
bezpłatne materiały kursowe oraz testy próbne przygotowujące do egzaminów
językowych.
9. SJO ma prawo zwiesić możliwość uczestnictwa Słuchacza w zajęciach w
przypadkach rażącego łamania postanowień regulaminu, w szczególności zaś w
przypadku zalegania z płatnościami.
10. SJO nie ma obowiązku zmiany harmonogramu zajęć ze względu na indywidualną
prośbę klienta. Zmian ta może nastąpić tylko po uprzednim ustaleniu tej kwestii
z lektorem i pozostałymi członkami grupy.
11. Szkoła ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży tylko
podczas zajęć na terenie sal wykładowych szkoły. Za bezpieczeństwo w drodze
na zajęcia i drodze powrotnej jak również podczas oczekiwania na zajęcia
odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie.
12. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany lektorów w trakcie kursu z ważnych
powodów organizacyjnych.

§4 Płatności

1. Słuchacz otrzymuje przy zapisie umowę z cennikiem z uwzględnieniem
przysługujących mu rabatów. Słuchacz jest zobowiązany do dokonywania
płatności zgodnie z otrzymaną wyceną.
2. Opuszczenie zajęć przez Słuchacza nie skutkuje obniżeniem miesięcznej raty za
kurs. Jedynie w przypadku zgłoszonej wcześniej i uzasadnionej nieobecności
trwającej dłużej niż 2 tygodnie, Słuchacz ma prawo do otrzymania zniżki od raty
za dany miesiąc.
3. Słuchacz ma prawo do wpłaty całej kwoty należnej za kurs z góry , za I semestr i
skorzystania z rabatu z tego tytułu lub do płatności w wyznaczonych ratach
miesięcznych.
4. Słuchacze uiszczający opłaty w systemie ratalnym mają obowiązek dokonania
ich do 10 dnia danego miesiąca( z góry).W przypadku nieterminowego
wnoszenia opłat SJO zastrzega sobie prawo do pobierania dodatkowej opłaty w
wysokości 15 PLN.
5. Opłaty za kurs przyjmowane są w sekretariacie SJO lub w formie przelewów na
konto firmy. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko Słuchacza oraz
numer raty za którą zostaje dokonany przelew.
6. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość indywidualnego ustalenia
terminów płatności po uzgodnieniu z kierownictwem Szkoły Językowej SJO, co
wymaga formy pisemnej

§5 Przepisy porządkowe

1. Na terenie SJO obowiązuje bezwzględny zakaz palenia, spożywania alkoholu i
substancji niedozwolonych.
2. Słuchacz zobowiązany jest do przestrzegania zasad porządku publicznego.
3. Słuchacz oczekujący na zajęcia zobowiązany jest do zachowania ciszy.
4. Na czas trwania zajęć Słuchacze zobowiązani są do wyłączenia bądź wyciszenia
telefonów komórkowych i innych urządzeń multimedialnych tak, aby nie
zakłócać przebiegu zajęć innym uczestnikom.
5. W razie nie przestrzegania powyższych przepisów porządkowych lub w razie
naruszenia innych norm dyscyplinarnych Słuchacz może zostać skreślony z listy
uczestników kursu.

§6 Postanowienia końcowe

1. Wraz ze złożeniem podpisów na Umowie niniejszy Regulamin kształtuje treść
stosunku prawnego(wzajemnych praw i obowiązków) pomiędzy Słuchaczem a
Szkołą.
2. Przed przystąpieniem do uczestnictwa w zajęciach Słuchacz zobowiązuje się do
zapoznania z Regulaminem SJO , Cennikiem i terminami płatności.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie
przepisy kodeksu cywilnego.

 

Regulamin do pobrania także w wersji do wydruku: REGULAMIN SZKOŁY JĘZYKOWEJ SJO.